photo of Victor Ryaben

Home
Organizers
Sample abstrtacts
Registration
Participants
Acknowledgments
Special journal issue
Travel info
Visa support
Invited speakers
Program

RUS ENG

International Conference "Difference schemes and applications" in Honor of the 90-th Birthday of Prof. V.S. Ryaben'kii, KIAM, May 27-31, 2013

Program committee

 1. Belozerkovskii O.M. - Academician of RAS
 2. Godunov S.K. - Academician of RAS
 3. Marchuk G.I. - Academician of RAS
 4. Chetverushkin B.N. - Academician of RAS, chairman
 5. Kholodov A.S. - Corresponding Member of RAS
 6. Petrov I.B. - Corresponding Member of RAS
 7. Aptekarev A.I.
 8. Afendikov A.L. - vice-chairman
 9. Borovin G.K.
 10. Brushlinskij K.V.
 11. Gasilov V.A.
 12. Zhukov V.T.
 13. Kobel'kov G.M.
 14. Kozubskaya T.K.
 15. Sofronov I.L.
 16. Utyuzhnikov S.V.
 17. Tsynkov S.V.

Local organizing committee

 1. Alexandrov A.V.
 2. Zhukov V.T.
 3. Zhdanova N.S.
 4. Lutsky A.E.
 5. Kozlov A.N.
 6. Kudryashova T.A.
 7. Davydov A.A.
 8. Severin A.V.
 9. Novikova N.D.
 10. Chmyhova N.A.
 11. Gavreeva M.S.
 12. Mihailova L.I.
 13. Zaitsev N.A.
 14. Rykov Y.G.
 15. Lysov V.G.